REGULAMIN SPRZEDAŻY

PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ

NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

 

przez Sprzedającego pod adresem http://www.auto-akces.com.pl

 

Sprzedającym jest Auto-Akces Marek Oleksiewicz

 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Auto-Akces Marek Oleksiewicz

 

z siedzibą 93-113 Łódź, ul. Milionowa 55

podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności i zarejestrowany pod numerem NIP: 728-170-79-17 , Regon: 471705603

 

zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

 

 

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 

pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): tel./fax 42 6747011

(połączenie płatne zgodnie z normalnymi stawkami operatora osoby wykonującej połączenie)

 

korzystając z adresu poczty elektronicznej: firma@auto-akces.com.pl

 

 

§ 1 Definicje

 

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 

3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 

4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

 

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

 

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem (Kupującym), z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną i elektroniczną).

 

8. Sklep Internetowy Auto-Akces (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.auto-akces.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

 

9. Strona – Sprzedawca i Klient (Kupujący).

 

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.auto-akces.com.pl

 

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 

 

§ 2 Zasady ogólne

 

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, o ile co innego nie zostało wyraźnie wskazane w opisie produktu.

 

4. Jedna transakcja handlowa może dotyczyć kilku produktów

 

 

 

 

§ 3 Składanie zamówień

 

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto, podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Z uwagi na zależność kosztów przesyłki od rodzaju i ilości sprzedawanego produktu końcowa cena jest sumą ceny produktu i ceny wysyłki określonej zgodnie z odrębnymi postanowieniami.

 

2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

 

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Składanie zamówień drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

 

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni cały formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

 

5. Sprzedawca potwierdza każde otrzymanie zamówienie oraz prawidłowość wypełnionego formularza poprzez kontakt z Kupującym. Sprzedający weryfikuje dane każdego zamówienia poprzez kontakt z Kupującym na podane przez niego dane teleadresowe. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający, zastrzega prawo do anulowania Zamówienia, po 3 dniach bezskutecznych prób kontaktu z powodu niedojścia umowy do skutku. W przypadku gdy Kupujący wie o lub spodziewa się lub powinien się spodziewać przeszkód, które uniemożliwiają lub poważnie utrudniają potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący nie może złożyć zamówienia za pomocą Sklepu Internetowego.

 

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

 

Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT w formie tradycyjnej.

 

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem” i składa się z:

 

-czasu potrzebnego na przygotowanie towaru ( przygotowanie towaru, spakowanie, odprawienie kuriera ), który wynosi:

 

dla towarów dostępnych na magazynie - do 10 dni roboczych

 

dla towarów na zamówienie - do 30 dni roboczych

 

 

 

dla zamówień allegro do 8 dni roboczych - chyba że aukcja zawiera informacje o innym czasie

 

-czas w którym kurier dostarczy przesyłkę - ( od 24 do 48 godzin )

 

10. W przypadku pojawienia się w Sklepie Internetowym dostępności produktu o oczywiście zawyżonej lub zaniżonej cenie Klient zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia do zweryfikowania ceny produktu za pośrednictwem poczty e-mailowej lub telefonicznie. Sprzedawca zastrzega możliwość anulowania zlecenia z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską lub usterkę techniczną w przypadku złożenia przez Klienta zamówienia bez weryfikacji takiej ceny.

 

 

 

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego. Sprzedający może wyrazić zgodę na nadanie przesyłki w inny sposób, który zostanie wskazany przez Klienta.

 

3. Sprzedawca informuje na stronie internetowej Sklepu o przedsiębiorstwach przewozowych, z którymi współpracuje, kosztach nadania paczki, regulaminie świadczenia przez te przedsiębiorstwa usług oraz o szacowanym terminie doręczenia przesyłki.

 

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

 

 

 

§ 5 Płatności

 

1. Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

 

2. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

- przelewem na rachunek bankowy -Numer rachunku dostępny jest na stronie internetowej oraz przesyłany jest e-mailem w momencie, w którym zamówienie jest skompletowane i gotowe do opłacenia. Na życzenie Klienta wysyłana jest faktura pro-forma. Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek bankowy Sklepu. Wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez Sklep pełnej dostępności zamówionego towaru.

- kartą kredytową lub szybkim przelewem internetowym jako"PayU "

- pobranie – płatność przy odbiorze

 

3. Kupujący wybiera jedną z powyższych opcji przy dokonywaniu zamówienia. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

 

 

 

§ 6 Odbiór towaru

 

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. Niniejsze postanowienie Regulaminu, jest związane z Regulaminem przewozu zamieszczonym na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem www.it-pol.pl który to Regulamin przewozu wiąże Sprzedającego.

 

 

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 

1.Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przesyłając Sprzedającemu formularz odstąpienia. Prawo to przysługuje jedynie przez 14 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

2. Bieg terminu 14 dniowego rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 

3. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach umów dotyczących:

  • produktów o właściwościach określonych przez Konsumenta ( zamówienia indywidulane) w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Przez takie świadczenia, Sprzedający i Klient rozumieją także wykonane dla Klienta, według jego zlecenia produkty (produkty specjalnie przygotowane na życzenie Klienta

 

6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy.

 

7. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć formularz - oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep Internetowy ma zwrócić pieniądze. Formularz można pobrać pod adresem internetowym:..................

 

8. Sprzedający zwróci Kupującemu pieniądze za dokonany zakup w ciągu 14 dni od dnia, w którym dotrze do niego skuteczne odstąpienie od umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania i sprawdzenia poprawności wykonania przez Klienta zwrotu produktu.

 

9. Konsument zobowiązany jest do poniesienia tylko bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 

 

§ 8 Procedura reklamacji

 

1. Wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na adres sklepu wraz z reklamowanym towarem.

3. Reklamowany towar w takim przypadku należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres Sklepu. Produkt można odesłać na koszt Sprzedającego na jego adres po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu usterki i uzgodnieniu szczegółów zwrotu.

4. Reklamacje są rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku naprawy lub wymiany towaru na nowy, termin ten może się wydłużyć o czas potrzebny na przesłanie produktu do producenta oraz odesłanie go do Sklepu, a następnie dostarczenie Klientowi.

5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa Klient.

 

 

 

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.

 

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.),ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby pozwanego według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Spory mogą być również rozpatrywane w sposób pozasądowy. Sposoby rozstrzygania takich sporów to np.

mediacje - procedury, w których konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora. Co ważne, osoba ta nie rozwiązuje konfliktu, a jedynie pośredniczy w pertraktacjach między stronami, pomagając im wybrać wspólne, wzajemnie akceptowane rozwiązanie. Listy mediatorów sądowych prowadzone są przez Sądy Okręgowe.

arbitraż - sposób rozstrzygania sporu bez udziału sądu. Jego kompetencje przejmuje bezstronny specjalista – arbiter.

komisje skargowe – tworzone wspólnie lub niezależnie przez stowarzyszenia przedsiębiorców, instytucje gospodarcze lub organizacje konsumenckie. Ich działania oparte są o przepisy prawa powszechnego lub zasady samoregulacji. Rozstrzygnięcia Komisji mają najczęściej niewiążący charakter. Pomimo tego decyzja ma istotne znaczenie dla reputacji przedsiębiorcy.

Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, pod hasłem: „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 

4.Niniejszy regulamin jest częścią zawieranej przez Sklep oraz Klienta umowy sprzedaży.

 

5. Data opublikowania Regulaminu: 22,12,2014

 

6. Daty zmian Regulaminu: 25.12.2014r.

 

 

 

Wysyłka, dostępność i płatności.

 

1. Zasady wysyłki

A. Towar zakupiony w sklepie internetowym pod adresem strony www.auto-akces.com.pl jest wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej

B. Towar może zostać wysłany za pomocą innej firmy pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy stronami.

C. Kupujący korzystający z usług firmy kurierskiej oświadcza, że zapoznał się z aktualnym Regulaminem świadczenia usług.

D. Niniejszy Regulamin nie uchybia żadnym prawom przysługującym konsumentom, w razie sprzeczności jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami obowiązującego prawa, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

E. Kupujący oświadcza, iż zakres prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa nie obejmuje prowadzenia działalności polegającej na przewożeniu towarów. W związku z powyższym, o ile strony inaczej nie postanowiły, umowa sprzedaży zawiera upoważnienie dla Sprzedającego do nadania zakupionego przez Kupującego towaru, który zostaje w imieniu Kupującego wysłany przez Sprzedającego na rachunek i ryzyko Kupującego.

F. Zakupione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski. Dopuszcza się wysyłkę poza terenem Polski po uprzednim ustaleniu z Kupującym sposobu, terminu i kosztów przesyłki towaru.

 

2. Koszty wysyłki, produktów

Sklep internetowy www.auto-akces.com.pl pobiera opłatę obejmująca koszt wysyłki w wysokości: zgonie z cennikiem Poczty Polskiej uwzględniając wagę produktu

 

 

Firma zastrzega sobie możliwość zmiany opłaty za przesyłkę naliczanej automatycznie przez sklep internetowy - w przypadku paczek gabarytowych ( dużych objętościowo lub wagowo)

 

Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynie dla której musi ulec zmiana opłaty za przewóz. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy jeśli nowo określona stawka za przewóz jest wyższa niż pierwotnie naliczona i nie wyraża zgody na poniesienie wyższych kosztów przesyłki.

 

3. Termin dostawy

Zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej

 

4. Sposób pakowania

Każdy towar który opuszcza magazyn jest starannie zabezpieczony, tak by zminimalizować ryzyko uszkodzenia. W chwili dostawy towaru prosimy dokładnie sprawdzić paczkę przy dostawcy i w razie ewentualnych uszkodzeń spisać protokół reklamacyjny

 

5. Czas realizacji dostawy

Niezwłocznie po złożeniu zamówienia

Realizacja dostawy następuje po zapłacie ceny i ewentualnej opłaty za dostawę zgodnie z Regulaminem sklepu.

 

6. Dostępność towarów

Nasza firma dysponuje dużą ilością towarów na stanie magazynowym, a więc produkty są dostępne „od ręki",.

Wysyłanie towaru odbywa się od poniedziałku do piątku.

Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przesyłki przez Pocztę Polska.

W przypadku nieobecności klienta podczas dostarczenia przesyłki dostawca zostawia awizo

 

7. Odbiór osobisty

Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w naszej Firmie" w Łodzi przy ul. Milionowej 55 bez ponoszenia dodatkowych kosztów.